طراحی جلد
طراحی جلد

طراحی کتاب و صفحه آرایی کتاب شطرنج مقدماتی

با 120 صفحه همراه با شکل و جدول