• تلفن: 1800.899.900
  • ایمیل: contact@archi.com
  • ساعات کاری: 08:00-17:00

طراحی جلد

طراحی جلد خواه مجله یا کتاب را می توان مهمترین مرحله صفحه آرایی و قبل از چاپ دانست. در طراحی جلد کتاب یا مجله یک سری اصول را باید رعایت کرد که به صورت خلاصه شامل مواردی چون، مخاطبان شما چه کسانی هستند؟ چه رنج سنی دارند ؟ از چه جنسیتی و چه فرهنگی می باشند ؟ و …. این نکات باعث می شود که یک دید کلی و بهتری برای انتقال پیام خود از طریق جلد به آنها داشته باشید .

چند نکته

بهتر است قبل از طراحی جلد کتاب یا مجله چندین نمونه مختلف را که در موضوع شما است را بررسی کنید. برای مثال از چه تصاویری استفاده کرده اند، سایز فونت ها ، طیف رنگ های استفاده شده و… و نکات مهم هر طراحی جلد را به صورت خلاصه یاداشت برداری کنید .حتی می توانید با ورود به یک کتاب فروشی به صورت نگاهی سطحی بررسی کنید چه کتاب های بیشتر از میان صدها کتاب نظر شما را جلب می کند آیا برای مثال رنگ کتاب شما را جذب کرده یا عنوان یک کتاب تمامی این نکات را به صورت نکات مهم یاداشت کنید و قبل از طراحی این نکات را با طراح خود در میان بگذارید .

نرم افزار طراحی جلد

اصولاً از هر نرم افزار گرافیکی می توان برای طراحی جلد استفاده کرد. برخی از برنامه‌ها برای افراد غیرحرفه‌ای مناسب است، مواردی مانند Canva و …  که تعدادی الگوهای آماده ارائه می دهند، اما هر کسی می تواند به ابزارهای حرفه ای مانند InDesign و Photoshop و   corel draw و illustrator دسترسی پیدا کند. اما هنر و تجربه و علم استفاده کننده از این نرم افزارهاست که نتیجه نهایی را مشخص می کند.

طراحی ﺟﻠﺪ ﻣﺠﻠﻪ دو ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ را اﯾﻔﺎء ﻣﯽ ﮐﻨﺪ:

اﻟﻒ- ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ و در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺻﻔﺤﺎت داﺧﻠﯽ ﻣﺠﻠﻪ.   

ب- ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻧﺪن آن و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺠﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﯽ.

ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻠﺪ ﺷﻤﺎره ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﮏ مجله ﺑﺎﯾﺪ روﺣﯿﻪ ﺑﺼﺮي ﺛﺎﺑﺖ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﺧﺎص داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﻠﯽ ﺑﺼﺮي ﺟﻠﺪ ﮐﻪ در ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎره ﻫﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ »ﯾﻮﻧﯿﻔﻮرم و ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻮي اوﻧﯿﻔﻮرم«  اﺳﺖ.

»ﯾﻮﻧﯿﻔﻮرم« ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪﯾﻊ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﮐﻠﯽ ﻣﺠﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ. اﮔﺮ ﻣﺠﻠﻪ اي داراي ﺳﺮ ﻟﻮﺣﻪ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﺑﺪاﻋﯽ درآن اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﯾﻮﻧﯿﻔﻮرم وﻇﯿﻔﻪ دارد ﮐﻪ ﻓﻀﺎي ﺟﻠﺪ را روزآﻣﺪ و آن را ﺑﺎ روح زﻣﺎﻧﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺳﺎزد.

در ﺟﻠﺪ ﻣﺠﻠﻪ اﮔﺮ ﺻﻮرت اﻧﺴﺎن ﯾﺎ ﭼﻬﺮه ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﻬﺖ ﻧﮕﺎه او ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﺮف درون ﻣﺠﻠﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻤﺖ ﺗﻮرق آن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻋﻄﻒ ﻣﺠﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ یا هدر ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﻻي ﺟﻠﺪ ﻣﺠﻠﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. وﻟﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ آن در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺧﻼﻗﯿﺖ و اﺻﻄﻼح ﺧﺎص ﻃﺮاﺣﯽ ﻫﺎي ﺧﻄﯽ ﺑﻮد.

ﺟﻠﺪ مجله ﺑﻪ دو ﻋﺎﻣﻞ ﯾﮑﯽ ﺣﺴﯽ (ﺣﺲ ﮐﻠﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻗﻄﻊ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع و ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻣﺠﻠﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل؛ ﻗﻄﻊ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺮاي ﮐﻮدﮐﺎن، ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﻄﻊ ﺑﺮاي ﻣﺠﻼت ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ) و دﯾﮕﺮي اﻗﺘﺼﺎدي (ﻧﺪاﺷﺘﻦ دور رﯾﺰ ﮐﺎﻏﺬ) ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.

طراحی جلد کتاب و نکات کاربردی آن

1- عنوان جلد کتاب بزرگ بوده و به راحتی قابل خواندن باشد.

2- از فونت‌های نامانوس و عجیب برای عنوان استفاده نکنید. در نگارش عنوان کتاب بر روی جلد کتاب سعی کنید از فونت‌های نامانوس و غیررسمی استفاده نکنید. فونت‌های معمول در نوشتار فارسی B-ZAR و B-NAZANIN و B-LOTUS L-HVN و موارد مشابه به این فونت‌ها هستند. در بسیاری از کتاب‌ها از فونت نستعلیق نیز استفاده می‌شود که طرفداران خاص خود را دارد.

3- از بیش از دو فونت در جلد کتاب استفاده نکنید.

4- طرح آماتور و ضعیف برای جلد کتاب در نظر نگیرید. این کار باعث تضعیف کتاب و کاهش فروش خواهد شد.

5- از طرح‌های آماده  استفاده نکنید.

6- هیچ طرحی برای جلد کتاب نداشته باشید. اگر قرار نیست طرحی جلد کتاب را یک فرد با مهارت و حرفه‌ای طراحی کند بهتر است که هیچ طرحی را برای آن در نظر نگیرید و صرفاً جلد کتاب شامل عناصر اصلی مانند عنوان کتاب، نام نویسنده و یا مترجم و این موارد باشد و طرح خاصی نداشته باشد.

جهت سفارش با شماره 09127395747 تماس حاصل نمائید.