18
مه

طراحی جلد کتاب “ترس و لرز”

طراحی جلد کتاب “ترس و لرز” برای انتشارات Ponte33 ایتالیا ؛ اثر مجید کاشانی طراح گرافیک ایرانی

طراحی جلد کتاب "ترس و لرز"