• تلفن: 1800.899.900
  • ایمیل: contact@archi.com
  • ساعات کاری: 08:00-17:00

صفحه آرایی کتاب

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺮوف ﻣﻄﺎﻟﺐ: در اﻏﻠﺐ کتاب ها ﻧﻮع ﺣﺮوف ﻣﺘﻦ و اﻧﺪازه آن ﻫﺎ، ﻃﻮل ﺳﻄﺮ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎ، ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺘﻮن
ﻫﺎ، ﻧﻮع ﺣﺮوف ﻋﻨﻮان ﻫﺎي ﻓﺮﻋﯽ و اﻧﺪازه آن ﻫﺎ، ﻧﻮع ﺣﺮوف ﻋﻨﻮان ﻫﺎي اﺻﻠﯽ و اﻧﺪازه آن ﻫﺎ، ﻧﻮع ﺣﺮوف ﭘﺎﻧــﻮﺷﺖ و اﻧﺪازه آن ﻫﺎ و … در ﻫﻤﻪ کتاب ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ. اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺻﻔﺤﻪ آرا و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺳﺮدﺑﯿﺮ ﯾﺎ ﺷﻮراي ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺼﺮي ﺣﺮوف ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ آن ﻫﺎ، اﻧﺪازه ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺣﺮوف اﺳﺖ. ﺣﺮوف ﻫﺮ ﭼﻪ ﺿﺨﯿﻢ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ارزش ﺑﯿﺸﺘﺮي دارﻧﺪ و اﻧﺮژي ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻋﻼﯾﻢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮاﻧﯽ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺠﻠﻪ

اﻟﻒ: ﮐﺸﯿﺪن ﺧﻄﯽ دور ﮐﻠﻤﻪ ﯾﺎ ﻋﺒﺎرت ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺣﺬف آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ب: ﻋﻼﻣﺖ ﯾﺎ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﮐﻢ ﺷﺪن ﻓﺎﺻﻠﻪ در ﺟﻬﺎت اﻓﻘﯽ و ﻋﻤﻮدي اﺳﺖ ج: ﻋﻼﻣﺖ ﯾﺎ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي زﯾﺎد ﺷﺪن ﻓﺎﺻﻠﻪ در ﺳﻄﺮﻫﺎ و ﺳﺘﻮن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

جهت سفارش با شماره 09127395747 تماس حاصل نمائید.