• تلفن: 1800.899.900
  • ایمیل: contact@archi.com
  • ساعات کاری: 08:00-17:00

صفحه آرایی مجله

ﮐﻠﯿّﺎت ﺻﻔﺤﻪ آراﯾﯽ مجله: ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻌﯿﻦ، ﻣﺠﻠّﻪ؛ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ
»ادواري« ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ در ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ واﺣﺪ ﯾﺎ در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ آن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ دارﻧﺪ.

ﺗﻔﺎوت مجله ﺑﺎ روزﻧﺎﻣﻪ

اﻟﻒ: ﻣﻮﺿﻮع مجله ﺗﺨﺼﺼﯽ اﺳﺖ و ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﺧﺎﺻﯽ ﺧﻮدش را دارد وﻟﯽ روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﮔﺮوه وﯾﮋه اي ﻣﺮﺑﻮط ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ و ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن آن ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم اﻧﺪ.

ب: ﻗﻄﻊ مجله: ﻣﻌﻤﻮﻻً از روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ و داراي ﺷﯿﺮازه و ﻧﻮﻋﯽ ﺻﺤﺎﻓﯽ اﺳﺖ وﻟﯽ ورق ﻫﺎي روزﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺪون دوﺧﺖ ﻻﺑﻪ ﻻي ﻫﻢ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ.

ج: در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺼﺮف؛ مجله ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي ﯾﮏ روز ارزﺷﻤﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ و آﻧﺮا ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺪت ﻫﺎ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ روزﻧﺎﻣﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﺨﺘﺺ ﻫﻤﺎن روز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺻﻔﺤﻪ آراﯾﯽ مجله و ﻫﺪف از آن

ﺻﻔﺤﻪ آراﯾﯽ مجله؛ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﯾﺠﺎد ﻧﻈﻢ و رواﺑﻂ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﯿﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﻮﺷﺘﺎري و ﺗﺼﻮﯾﺮي و ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺧﺎﻟﯽ در دو ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻢ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ؛ طراحی ﻣﺠﻠﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺧﻮاﻧﺪن و ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻧﺪن از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺠﺎد زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﻧﻮآوري و ﺧﻼﻗﯿﺖ اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﺟﻠﺪ مجله: ﻣﺤﺘﻮا و وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺠﻠﻪ و ﺳﻠﯿﻘﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻗﻄﻊ مجله و ﺷﮑﻞ ﺻﻔﺤﺎت و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺻﻔﺤﻪ آراﯾﯽ و ﺷﺨﺼﯿﺖ و روﺣﯿﻪ ﺑﺼﺮي ﺟﻠﺪ آن اﺳﺖ.

ﻗﻄﻊ ﻣﺠﻠﻪ: ﻗﻄﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺠﻠﻪ ﻫﺎ رﺣﻠﯽ ﯾﻌﻨﯽ 21 × 28/5 ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮐﺎﻏﺬ A4
ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﻄﻊ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮدي و ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺳﺖ.

وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﮔﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﭘﺎﯾﻪ ﮐﺎر:

اﻟﻒ: ﺑﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ و ﺗﺼﺎوﯾﺮ راﺑﻄﻪ ﻣﻮزون و ﻣﻨﻈﻢ و ﭼﺸﻢ ﻧﻮاز ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ب: اﻣﮑﺎن ﻇﻬﻮر ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﯽ را ﻣﻬﯿﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ج: »ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ« ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺼﺮي را ﺑﻪ »ﺗﺠﻤﻊ« ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
د: ﺑﯿﻦ ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺠﻠﻪ ارﺗﺒﺎط و ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻻزم را ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻫـ: ار اﺗﻼف وﻗﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
و: ﺑﻪ ﺻﻮرت دو ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻢ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽ و ﺻﻔﺤﺎت دو ﺳﺘﻮﻧﯽ، ﺳﻪ ﺳﺘﻮﻧﯽ و ﭼﻬﺎرﺳﺘﻮﻧﯽ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﯾﮏ ﮔﺮﯾﺪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.

تعداد ستون های مجله:

ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪي ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺠﻠّﻪ ﺑﻪ دو ﺳﺘﻮن ﺑﺮاي ﻣﺠﻼت ﻋﻠﻤﯽ ﯾﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻤﯽ و ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺪون ﺗﺼﻮﯾﺮ. وﻟﯽ ﺳﻪ ﺳﺘﻮﻧﯽ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻻت ﻋﺎم و ﮐﻠﯽ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﭼﻬﺎرﺳﺘﻮﻧﯽ ﺑﺮاي ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن؛ اﺧﺒﺎرﮐﻮﺗﺎه، ﺳﻮاﻻت ﺷﻤﺎ و
ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي ﻣﺎ و … ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺟﺎي ﺳﺮ ﺻﻔﺤﻪ و ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﮔﺮﯾﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮلً در ﻧﯿﻤﻪ ﺻﻔﺤﻪ رو ﺑﻪ ﻋﻄﻒ واﻗﻊ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﻠﺖ آن ﺗﻮرق ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ در ﺻﻔﺤﻪ و ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻮرق و ﻧﯿﻤﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮرق ﺻﻔﺤﺎت ﺑﺎﺷﺪ.

ﻧﮑﺘﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ طراحی و ﺻﻔﺤﻪ آراﯾﯽ مجله

ﺑﺮاي ﺻﻔﺤﻪ آراﯾﯽ ﻣﺠﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان دو ﻫﺪف ﻋﻤﺪه را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ »راﺣﺘﯽ ﺧﻮاﻧﺪن« و »اﻧﮕﯿﺰه دادن ﺑﻪ
ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺑﺮاي اداﻣﻪ ﺧﻮاﻧﺪن«.
اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺑﺼﺮي ﮐﻤﮏ ﻣﻮﺛﺮي ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. اﮔﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻘﺎﻟـــــﻪ اي ﺳﮑﻮن و آراﻣﺶ ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ، ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﻓﺮم ﻫﺎي اﻓﻘﯽ و اﮔﺮ اﺳﺘﺤﮑﺎم و ﺻﻼﺑﺖ و اﺳﺘﻮراي ﻧﯿﺎز اﺳﺖ از ﻓﺮم ﻫﺎي ﻋﻤﻮدي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. در ﺻﻔﺤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺮك و ﺟﻨﺒﺶ و ﻫﯿﺠﺎن ﺗﺪاﻋﯽ ﺷﻮد، ﺑﻬﺘﺮاﺳﺖ اﻣﺘﺪادﻫﺎي ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﻮﻧﺪ.
در ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻨﺪي، اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻄﻮط ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺖ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﻌـــﺎدل در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﻨﺪي ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺧﺎﻟﯽ دو ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻢ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ دارﻧﺪ و اﺑﺪاع و اﯾﺠﺎد ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﻬﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻋﻼﻫﻮه ﺑﺮ ﺷﺮوع ﻣﻘﺎﻻت در ﺑﻘﯿﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺳﺎﻣﺎن دادن ﺻﻔﺤﻪ از ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺧﺎﻟﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺮاي ﭼﺸﻢ ﻧﻮاز ﮐﺮدن ﺻﻔﺤﻪ و ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺗﺮاﮐﻢ و ﺧﻔﻪ ﺷﺪن ﺻﻔﺤﺎت و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺧﻼﻗﯿﺖ، ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﺿﺮوري ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺮاي ﺟﻠﻮه دادن ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺧﺎﻟﯽ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﻄﺮﻫﺎ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺘﻮن ﻫﺎ و ﻧﯿﺰ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺮوف از ﺗﺼﺎوﯾﺮ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﻣﻮاردي ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﻬﺎ در ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ.

در ﺻﻔﺤﻪ آراﯾﯽ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺠﻠﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ و ﺳﻮﺗﯿﺘﺮﻫﺎي ﻣﻬﻢ در ﺻﻔﺤﺎﺗﯽ ﺷﺮوع و ﻧﯿﻤﻪ اول ﻣﻘﺎﻟﻪ اراﺋﻪ
ﺷﻮﻧﺪ.
ﺟﻮﻫﺮه ﺻﻔﺤﻪ آراﯾﯽ، ﺑﺮﻗﺮاري ﻧﻈﻢ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺮج و ﻣﺮج و ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي ﮔﻨﮓ و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ در آن ﻣﻄﻠﻮب ﻧﯿﺴﺖ.

زاوﯾﻪ دﯾﺪ در ﻋﮑﺲ: ﻣﻨﻈﻮز از زاوﯾﻪ دﯾﺪ، اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ و ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻦ. وﻗﺘﯽ ﭼﺸﻢ اﻧﺴﺎن ﺷﯿﯿﯽ
ﺧﺎص ﯾﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ آن را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﮐـﺪام ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻨﻌﻄﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ در ﭼﻪ ﺟﻬﺘﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. در ﺻﻔﺤﻪ آراﯾﯽ ﻣﺠﻠﻪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ در ﺻﻔﺤﻪ آراﯾﯽ ﻫﺎ، ﺑﺮاي ﻗﺮاردادن ﻋﮑﺲ ﻫﺎ در ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺻﻔﺤﻪ آرا ﺑﺎﯾﺪ زاوﯾﻪ دﯾﺪ ﯾﺎ ﺟﻬﺖ ﻧﮕﺎه ﻋﮑﺲ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد. ﺟﻬﺖ روي ﺟﻠﺪ ﻣﺠﻼت ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻋﻄﻒ ﯾﻌﻨﯽ دوﺧﺖ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻮرق ﻣﺠﻠﻪ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺪ.
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺧﻨﺜﯽ در اﻃﺮاف ﻋﻄﻒ اﺳﺖ وﻟﯽ دو ﻫﺮ ﺟﺎي دﯾﮕﺮ دو ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ، ﻧﯿﺰ ﻟﻄﻤﻪ اي ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺼﺮي دو ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﯽ زﻧﻨﺪ.

ﻋﻨﻮان اﺻﻠﯽ و ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻓﺮﻋﯽ: ﻋﻨﻮان ﯾﺎ ﺗﯿﺘﺮ ﺟﻤﻠﻪ، ﻋﺒﺎرت ﯾﺎ ﮐﻠﻤﻪ اي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻘﺎﻟﻪ را ﮐﻮﺗﺎه و ﻣﺨﺘﺼﺮ و
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ اﺳﺘﻌﺎري ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ آن ﻫﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪو ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﻣﻌﻨﯽ و از ﻧﻈﺮ ﺷﮑﻞ و اﻧﺪازه ﺣﺮوف و زﺑﺎن ﺑﺼﺮي ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه را ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻧﺪه ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﻨﺪ.

ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻤﺎره ﻧﺸﺮﯾﻪ و ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺸﺮ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ در ﻓﻬﺮﺳﺖ اراﺋﻪ ﺷﻮد، زﯾﺮا ﺑﺮاي ﮐﺎرﻫﺎي
ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﻮﯾﺖ و ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﺂﺧﺬ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺻﻔﺤﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﭼﻮن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺠﻠﻪ اﺳﺖ و روﺣﯿﻪ و ﺷﮑﻞ ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﮑﺮاري و ﺛﺎﺑﺘﯽ در ﻫﺮ ﺷﻤﺎره دارد، ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﻼﻗﯿﺖ، و اﺑﺘﮑﺎر ﻫﻨﺮي ﺑﻬﺮه ﮐﺎﻓﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺻﻔﺤﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﺠﻠﻪ را در ﺻﻔﺤﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

جهت سفارش با شماره 09127395747 تماس حاصل نمائید.