پایگاه خبری تخصصی در حوزه معدن؛ نیازمند طراح و صفحه‌آرا

نوع همکاری: پاره‌وقتقرارداد: بعد از دوره آزمایشیدستمزد: توافقیبیمه: بعد از دوره آزمایشیساعت کار: 9 تا 17محل کار:  شریعتی جنوبیآگهی‌دهنده:  مدیر مسئول شرایط و تخصص:–

Read more
Facebook20
Facebook
Pinterest20
LinkedIn30
Instagram20
رفتن به نوارابزار