گرید در تایپوگرافی

گرید در تایپوگرافی

گرید (graid)دستگاهی شبکه مانند است که مانند فونداسیون عمل میکنه.درزبان فارسی به آن پایه کار،صفحه ماکت و چهارچوب نیزگفته میشود.درکتاب گرید نوشته آندره جویت گرید بعنوان پایه و اساس طراحی گرافیک نام برده میشه.اگربپذیریم هدف گرید آفرینش نظم در میان آشفتگیذاست،براین اساس گرید کمک میکنه تا کاربر ملزومات طراحی رو در مکان پیش بینی شده بیابدوبا آسودگی خیال به طراحی قانونمند و دلپذیر بپردازه:
گرید با سه هدف:
1_تکرارپذیری(repeatbility)
2_ترکیب(composition)
3_ارتباطات( communication)
یک طرح گرافیکی،بویژه تایپوگرافی رو به انجام میرسانه.گرید ابزاری ثابتذو منطقی برای ارتباط حروف و تصویر در صفحه است.طراحان حروف قبل از شناخت حرپف و اقلام بایستی اطلاعات راجع به گرید را بدانند و براساس نظم موجود در گرید به طراحی با حروف بپردازن.در طراحی گرید نیز اصطلاحاتی وارد شده که به امر تخصصی طراحی گرید میپردازه.
اصطلاحاتی نظیر: نوع حرف،فونت ویاقلم طراحی شده،اندازه حروف و کلمات در سطر به مراتب عنوان و گرید را شاخص می نمایانه.وبراساس تمام اطلاعات راجع به گرید شکلهای مختلف خلاقیت در تایپو گرافی شکل میگیره.
1_ راحت خواندن شکل حروف و کلمات2_درک ساده متن3_به حافظه سپرده متن و شکل تایپوگرافی در جهلت مختلفی نظیر خطمعنا،خط تصویر،ارزش اعداد،مپنوتایپ،لوگوتایپ،مونوگرام و بسیاری اصطلاحات دیگه در حوزه تایپوگرافی خلاقیت را پیش روی مخاطب قرار میده.
درپایان میتوان گرید رویک نظام قانونمندرو تثبیت کننده نظم برای طراحی گرافیک بویژه تایپوگرافی بشمار آوزد.درواقع مجموعه ای از خطوط افقی،عمودی،مورب که بصورت موازی در تمام صفحه حرکت میکنند وشکل ظاهری گرید را نمایان میسازه.

تصویراصلی گرید

درطراحی گرافیک جهت دستیابی به گریداز قوانین هندسه بهره میگیریم،به طورمثال دایره در هندسه 360محسوب میشه،اگربصورت افقی یا عمودی دایره را نصف کنیم قاعدتا 180درجه خواهد بود اما درطراحی گرید تنها از قواعد هندسه استفاده میشه و از قانون ریاضی هندسه گونه هندسی پرهیز شده است،بنابراین خط عمودی180 درجه و به خط افقی90درجه و خط مورب از راست بالا به پایین45 وازراست پایین به چپ بالا135 درجه گفته میشه ودرجه هندسی آن حذف میگرده.درواقع برای طراحی گرید به چهار خط الف)عمودی180 درجه ب)افقی90درجه ج) مورب45 درجه د) مورب 135 درجه نیاز است واین نحوه طراحی راهگشا و راهنمای مناسبی برای طراحی گرید خواهد بود.

Facebook0
Facebook
Pinterest20
LinkedIn30
Instagram20

You May Also Like

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Facebook20
Facebook
Pinterest20
LinkedIn30
Instagram20
رفتن به نوارابزار